Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS na potrzeby Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe – załącznik nr…
Czytaj dalej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS na potrzeby Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.   Zapytanie ofertowe – załącznik…
Czytaj dalej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS na potrzeby Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe –…
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MP/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU) nr 1/MP/2020 na usługi organizacji i przeprowadzenia kursów językowych, komputerowych i prawa jazdy w ramach projektu pn. „Młodzież na plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem: Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul.…
Czytaj dalej