Cel główny projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub osób niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną między innymi takie działania jak:

Dla dzieci i rodzin:

  • pomoc psychologiczna
  • pomoc prawna
  • wsparcie terapeutyczne, wychowawcze, opiekuńcze, asystenckie i opieki rodziny
  • organizacja wyjazdów i wydarzeń integracyjnych

Dla osób starszych i niepełnosprawnych:

  • wsparcie asystenckie, wsparcie opiekuńcze i wsparcie specjalistyczne opiekuńcze

Lider Projektu: Stowarzyszenie Integracja na Plus

Partner Projektu: Gmina Skarszewy

Okres realizacji projektu: 01.09.2022-31.10.2023

Obszar realizacji projektu: Gmina Skarszewy, Gmina Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański

Wartość projektu: 510 000,00 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 459 000,00 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

NR UMOWY I TYTUŁ PROJEKTU: RPPM.06.02.02-22-0005/22-00– CENTRUM WSPARCIA RODZINY W SKARSZEWACH – KOLEJNY ETAP ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 6 miejsc

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 12 miejsc

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 15 miejsc

Stowarzyszenie Integracja na Plus oraz Gmina Skarszewy deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na wskazanym powyżej poziomie przez okres 12 m-cy od zakończenia projektu tj. od 01.11.2023 do 31.10.2024