INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU: CISnę dalej – bo warto

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: Zadanie 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym, Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową będą stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ,o których mowa w art. 1 ust. 2 ust. z dnia 13.06.2003 r. zatrudnieniu socjalnym, w tym 40% to osoby z niepełnosprawnościami. Osoby zamieszkujące  na terenie Gminy Skarszewy.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 69 osób z miasta i gminy Skarszewy w większym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym, oraz działania dotyczące poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze, a także poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym.

PLANOWANE EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU: 69 osób objętych wsparciem w ramach projektu oraz 20 osób pracujących po zakończeniu projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 879 245,00

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 835 282,75

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 10.08.2023-15.03.2027