Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS na potrzeby Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe – załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe – załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe

Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej za pomocą platformy: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informacja o wyborze 29 11 2022