INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU: Nowe szanse – nowe możliwości

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: Zadanie 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym, Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową będą stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ,o których mowa w art. 1 ust. 2 ust. z dnia 13.06.2003 r. zatrudnieniu socjalnym, w tym 40% to osoby z niepełnosprawnościami. Osoby zamieszkujące  na terenie Gminy Starogard Gdański.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 69 osób z  gminy Starogard Gdański w większym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym, oraz działania dotyczące poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze, a także poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym.

PLANOWANE EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU: 69 osób objętych wsparciem w ramach projektu oraz 20 osób pracujących po zakończeniu projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 879 245,00

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 835 282,75

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2024-31.08.2027

PARTNER PROJEKTU: Gmina Starogard Gdański/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim