REKRUTACJA DO PROJEKTU CISnę DALEJ - BO WARTO

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

Wsparciem w ramach Projektu, zgodnie z założeniami zostanie objętych 69 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, z terenu województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego, miasta i gminy Skarszewy, (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) spełniających warunki z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnionych od alkoholu,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W czasie rekrutacji zostanie jednorazowo przyjętych do 12 osób. 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie:

 • I cykl: 10.08.2023 – 31.08.2023
 • II cyk: 01.02.2024 – 31.03.2024
 • III cyk: 01.08.2024 – 31.08.2024
 • IV cyk: 01.02.2025 – 28.02.2025
 • V cyk: 01.08.2025 – 31.08.2025
 • VI cyk: 01.02.2026 – 28.02.2026

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

Udział  uczestnika/uczestniczki w ramach Projektu trwa łącznie 12 miesięcy i obejmuje:

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania dla uczestnika/uczestniczki;
 • zajęcia integracji społecznej w okresie pierwszych 6 m-cy udziału w CIS;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) w okresie pierwszych 6 m-cy udziału w CIS w wymiarze 3-4 godzin na uczestnika/uczestniczkę;
 • indywidualne wsparcie animatora społecznego w okresie pierwszych 6 m-cy udziału w CIS w wymiarze 6-7 godzin na uczestnika/uczestniczkę i jego rodzinę;
 • działania dot. poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnica w kulturze
 • szkolenia zawodowe (dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek) w okresie pierwszych 6 m-cy udziału w CIS zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje,
 • wsparcie doradcy zawodowego w wymiarze 4-5 godzin na osobę w okresie pierwszych 6 m-cy udziału w CIS,
 • 6-miesięczne staże zawodowe w okresie od siódmego do dwunastego miesiąca udziału w CIS,
 • indywidualne wsparcie środowiskowego animatora zawodowego w okresie drugich 6 m-cy udziału w CIS w wymiarze 6-7 godzin na uczestnika/uczestniczkę.

CZAS TRWANIA 

Udział  uczestnika/uczestniczki w ramach Projektu trwa łącznie 12 miesięcy:

 • I cykl: 10.09.2023 – 31.08.2024
 • II cyk: 01.04.2024 – 31.03.2025
 • III cyk: 01.10.2024 – 31.09.2025
 • IV cyk: 01.04.2025 – 31.03.2026
 • V cyk: 01.10.2025 – 31.09.2026
 • VI cyk: 01.04.2026 – 15.03.2027

ZASADY I ETAPY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja przeprowadzona jest na podstawie zapisów Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie bierze udział w rekrutacji, która prowadzona jest w trzech etapach: 
  1. ETAP I
   • zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   • wypełnienie i złożenie w Centrum Usług Społecznych w Skarszewach wniosku o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS, wniosek dostępny jest: w biurze projektu ul. Dworcowa 9, 83-250 Skarszewy, na stronie internetowej https://integracjaplus.pl/rekrutacja-cis/ w Centrum Usług Społecznych, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy
   • weryfikacja wniosku przez pracownika socjalnego CUS w tym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
   • zaopiniowanie wniosku przez pracownika socjalnego CUS (ocena pozytywna – zakwalifikowanie do etapu II, ocena negatywna – zakończenie rekrutacji, nie zakwalifikowanie do II etapu)
  2. ETAP II
   • rozmowa rekrutacyjna w Centrum Integracji Społecznej (weryfikacja kryteriów uczestnictwa, motywacji do pracy, sytuacji rodzinnej i socjalnofinansowej, doświadczenia zawodowego i predyspozycji zawodowych)
   • ocena kandydatów pod kontem poziomu gotowości do uczestnictwa w Projekcie,
   • wypełnienie i złożenie Ankiety rekrutacyjnej wraz z pozostałymi załącznikami,
   • przedłożenie Zaświadczenia o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które należy uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. (brak zaświadczenia uniemożliwia zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie)
   • sporządzenie listy osób zakwalifikowanych oraz poinformowanie o wynikach rekrutacji
   • po zakwalifikowaniu do Projektu zakładanej grupy, utworzona zostanie lista rezerwowa, w momencie rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki z Projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie
  3. ETAP III
   • podpisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego oraz dokumentów określonych w § 4, pkt 1,
   • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju i Indywidualnego Programu Działania
 1. O zakwalifikowaniu Uczestnika/Uczestniczki do udziału w Projekcie decyduje pozytywne przejście I i II etapu rekrutacji.
 2. Pracownicy CIS wraz z pracownikami CUS kompletują dokumenty związane z rekrutacją i oceniają spełnienie kryteriów przez potencjalnych Uczestników/ Uczestniczki.
 3. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w Projekcie zdecyduje w kolejności:
  • kryterium preferujące, w tym w pierwszej kolejności niepełnosprawność;
  • poziom gotowości do wzięcia udziału w Projekcie;
 1. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.

DO KOŃCA REKRUTACJI POZOSTAŁO

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy