Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych związanych ze świadczeniem usług w środowisku lokalnym dla osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych.

Planowane efekty: 

Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów pośrednich, do których zaliczono:

  • wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych,
  • deinstytucjonalizacja systemu opieki społecznej,
  • ograniczenie wykluczenia społecznego oraz poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych,
  • obniżenie kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związanych z utrzymaniem instytucji opiekuńczych.

Rezultatami zrealizowanego projektu będą:

  • utworzone centrum usług wytchnieniowych, w którym przygotowane zostaną 4 miejsca
  • utworzone 4 mieszkania wspomagane, w których jednocześnie będą mogły mieszkać 4 osoby niesamodzielne.

Stacjonarna opieka wytchnieniowa będzie polegać na objęciu pełną opieką podopiecznych opiekunów faktycznych (rodzinnych) – tzn. osób wymagających stałej opieki ze względu niepełnosprawność, zaawansowany wiek i ciężką chorobę (osoby obłożnie chore, po udarach, osoby z chorobami demencyjnymi, z niepełnosprawnościami) w potrzebnym dla rodziny czasie wytchnienia. Opieka będzie obejmować osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Opiekę opiekunów profesjonalnych będą uzupełniali odpowiednio przygotowani wolontariusze, towarzysząc podopiecznym i pomagając im w codziennych czynnościach.

Oferta usług w postaci mieszkań wspomaganych skierowana będzie do osób z niepełnosprawnością oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym zapewnienia warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomocy w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób: opiekuna mieszkania, pracownika socjalnego i psychologa.

Przytoczone cele i rezultaty projektu wpisują się wprost w oczekiwane efekty wsparcia w ramach działania 7. 3. i wpływają na zwiększoną dostępność  usług społecznych na terenie województwa pomorskiego.

Lider Projektu: Stowarzyszenie Integracja na Plus

Partner Projektu: Gmina Starogard Gdański

Okres realizacji projektu: 01.10.2021-31.11.2023

Obszar realizacji projektu: Gmina Skarszewy, Gmina Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański

Wartość projektu: 3 154 428,19 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 2 580 907,73 zł