Nabór na wolne stanowisko pracy – INSTRUKTOR ZAWODU OPIEKUN OSÓB STARSZYCH/ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Najnowsze
Facebook
Twitter
Email
Print

Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

INSTRUKTOR ZAWODU OPIEKUN OSÓB STARSZYCH/ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

do projektu pn. Skarszewski CIS na BIS współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 w wymiarze etatu: ¾ etatu

w Centrum Integracji Społecznej w Skarszewach

adres: ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – na okres od 01.04.2017r. do 31.12.2017r.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • wykształcenie kierunkowe lub udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie objętym ogłoszeniem – min. 2 lata,
 • kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat.B
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność kierowania grupą osób,
 • przygotowanie pedagogiczne w tym może być kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy ww. kurs)
 • znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office,
 • komunikatywność,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • opracowywanie programu szkolenia dla uczestników CIS,
 • prowadzenie zajęć z reintegracji zawodowej,
 • ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć,
 • składanie zamówień na materiały niezbędne na warsztaty,
 • motywowanie uczestników do udziału w zajęciach,
 • sprawdzanie obecności na zajęciach,
 • nadzór nad uczestnikami,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu realizowanych czynności, zadań powierzonych przez Kierownika Centrum oraz obowiązujących przepisów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia, ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko instruktora zawodu opiekun osób starszych/asystent nauczyciela przedszkola” w terminie do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej integracjaplus.pl oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 

SEKRETARZ/SKARBNIK

 Cecylia Graczyk

 

Skarszewy, dnia 9 marca 2017r.

 

Informacja o wynikach naboru:

Informacja o wynikach naboru – Instruktor Zawodu Opiekun osób starszych